Optimizarea Inspectoratului de Stat al Muncii

  • 24 nov. 2017, 9:17
  • 699

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale propune spre dezbateri publice proiectul Hotărârii Guvernului Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului care urmează să reglementeaze controlul de stat în domeniul activității de întreprinzător, insituind un nou sistem instituțional de control. 

Proiectul a fost elaborat reeşind din faptul adoptării de către Parlament, la 21 iulie 2017, a Legii nr. 185 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, prin care au fost prestabilite atribuțiile instituțiilor statului abilitate cu funcţii de control asupra activității de întreprinzător.

Astfel, Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) îi revine funcția de coordonare la nivel naţional a respectării actelor normative în domeniul raporturilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă. În seama Inspectoratului este pusă atribuția de control în domeniul raporturilor de muncă. Atribuția de control în domeniul securității și sănătății în muncă este pusă în seama celorlalte instituții cu atribuții de control și supraveghere. 

La data de 01 noiembrie 2017 Guvernul a aprobat Hotărârea nr. 889 cu privire la optimizarea structurii și efectivului unor autorități cu funcții de control și supraveghere, conform căreia ISM urmează să transfere 36 unități de personal către 6 autorități cu atribuții de control și supraveghere şi să revizuească structura organizatorică. În rezultat, ISM își va reorganiza structura internă a aparatului, inspecțiile teritoriale rămânând intacte.

Odată cu excluderea din competenţa ISM a atribuțiilor de control în domeniul securității și sănătății în muncă, proiectul propune introducerea în Regulamentul de organizare și funcționare a structurii un șir de atribuții noi, prevăzute de Legea nr. 185 din 21 iulie 2017. Printre acestea se regăsesc:

— monitorizarea controlului de stat al respectării legislaţiei cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, efectuat de inspectorii de muncă din cadrul autorităţilor competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale;

— ținerea şi actualizarea informaţiei referitoare la autorităţile competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale şi la inspectorii de muncă din cadrul acestora;

— participarea la elaborarea actelor normative, metodologiilor, instrucţiunilor, ghidurilor, recomandărilor metodice cu privire la aplicarea prevederilor actelor normative referitoare la raporturile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă, pe care le aprobă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale;

— asigurarea desfăşurării instruirilor iniţiale şi continue exclusiv prin intermediul sistemului e-learning;

— ţinerea şi actualizarea informaţiei privind activităţile de control în domeniul siguranţei ocupaţionale, întreprinse de autorităţile competente în acest domeniu, în baza rapoartelor prezentate de acestea;

— stocarea informaţiei cu privire la accidentele de muncă constatate şi cercetate de inspectorii de muncă în domeniul siguranței ocupaționale.

Pentru a asigura exercitarea noilor atribuții, se face imperativ necesară suplimentarea efectivului Inspectoratului cu 9 unități de personal, pentru a atinge numărul optimal al efectivului de 82 persoane, dintre care 6 vor suplimenta efectivul de personal al aparatului central, iar 3 vor suplimenta efectivul inspecțiilor teritoriale de muncă.

Ce ţine de costul implementării acestui proiect pentru bugetul de stat, se vor diminua cheltuielile de personal în urma reducerii a 36 de unități de personal cu atribuții de control în domeniul securității și sănătății în muncă şi se vor solicita resurse pentru a suplimenta efectivul cu 9 persoane. De asemenea, vor fi necesare resurse pentru a asigura atribuțiile legate de instruirea inspectorilor, de activităţi de pregătire, instruire, informare și consultare în domeniul raporturilor de muncă a angajatorilor, a salariaţilor și altor persoane interesate, de evaluare a riscurilor și de planificare a controalelor, de creare, întreținere și dezvoltare a sistemului e-learning, de elaborarea, publicarea metodologiilor de control, însă acestea, conform estimărilor preliminare, nu vor depăși esențial bugetul ISM pentru anul 2017.