Independenţa auditorilor și secretul profesional. Ce prevede noul proiect de lege

 • 3 oct. 2017, 12:28
 • 942

În exercitarea profesiei, auditorul este independent şi se conduce de prezenta lege şi de Codul etic. Potrivit proiectului de lege privind auditul situațiilor financiare, aprobat de Guvern, membrii organului executiv, fondatorii entităţii de audit ori ai entităţii afiliate nu vor interveni în efectuarea auditului sub nicio formă care ar limita independenţa şi obiectivitatea auditorului.

Cerința de independenţă a auditorului se va considera a încălcată în cazul:

 • implicării directe sau indirecte în activitatea entității auditate în calitate de fondator, persoană cu funcţie de răspundere şi/sau participării în afacerile economico-financiare ale acesteia;
 • exercitării funcţiilor manageriale sau a altor funcţii în cadrul entităţii auditate pe parcursul perioadei auditate sau în ultimii 3 ani de până la efectuarea auditului;
 • acceptării de bunuri şi servicii în calitate de cadouri, precum şi a unei cordialităţi şi ospitalităţi exagerate din partea entităţii auditate;
 • efectuării auditului de către unul şi acelaşi auditor mai mult de 7 ani consecutiv la aceeaşi entitate. Auditorul care a efectuat auditul la o entitate în decursul a 7 ani consecutiv poate efectua auditul la aceeaşi entitate doar la expirarea a 2 ani de la ultimul audit;
 • existenței relațiilor de rudenie de până la gradul al III-lea inclusiv sau de afinitate cu proprietarii și membrii organului de conducere al entității auditate;
 • altor situații prevăzute de Codul etic.

Se va interzice imixtiunea în exercitarea profesiei de auditor, influența asupra auditului, raportului și documentelor de lucru ale auditorului. Mai mult, acesta va putea fi audiat referitor la esenţa relaţiilor sale cu entitatea auditată în cadrul proceselor penale, civile şi contravenţionale.

Potrivit documentului, onorariile de audit vor fi independente de evenimentele bazate pe condiţionări sau eventualităţi neprevăzute ori bazate pe faptul că entitatea de audit prestează şi alte servicii entităţii auditate.

Entitatea de audit nu va putea presta entității auditate, pentru aceeași perioadă de gestiune, următoarele servicii:

 • fiscale, inclusiv:
  – întocmirea declarațiilor fiscale;
  – calcularea impozitelor și taxelor;
  – de consultanță fiscală;
  – asistență în cadrul verificărilor efectuate de autoritățile fiscale;
 • de consultanță, care prevăd participarea la gestiunea sau procesul decizional, inclusiv:
  – de asistență în domeniul managementului;
  – de asistență în administrare, reorganizare și lichidare;
  – de organizare, restabilire, ținere a contabilității și întocmire a situațiilor financiare;
  – de elaborare și implementare a procedurilor de control intern, de gestionare a riscurilor privind întocmirea și/sau verificarea informațiilor financiare și a sistemelor informaționale aferente;
  – de executare a funcției de audit intern sau a funcției cenzorului/comisiei de cenzori.

Confidenţialitatea şi secretul profesional

Auditorul, entitatea de audit va respecta confidenţialitatea și secretul profesional privind informaţia referitoare la businessul entităţii auditate, obţinute în timpul exercitării auditului. Obligaţia de a respecta confidenţialitatea și secretul profesional va rămâne în vigoare şi după încheierea relaţiilor dintre auditor, entitatea de audit şi entitatea auditată.

Auditorul, entitatea de audit va asigura respectarea confidenţialităţii și secretului profesional din partea personalului care îşi desfăşoară activitatea sub controlul său, precum şi din partea persoanelor care oferă consultanţă şi asistenţă.

Proiectul de lege prevede că nu se va considera încălcare a principiului confidențialității și secretului profesional prezentarea informațiilor:

 • la solicitarea instanței judecătorești și a organului de urmărire penală;
 • în cazul efectuării controlului extern al calității de către Consiliu;
 • în cazul cînd prezentarea este autorizată de către entitatea auditată;
 • în alte cazuri prevăzute de legislație.