Încălcări frecvente ale regulilor salariale din Moldova

  • 21 mai 2020, 12:29
  • 950

Reprezentanţii Inspectoratu-lui de Stat al Muncii au exa­minat în primul trimestru din acest an şi au întreprins măsuri de soluţionare a 491 de petiţii parvenite de la cetăţeni.

Potrivit reprezentanţilor aces­tei instituţii, 58 la sută din proble­mele semnalate de petiţionari ţin de salarizare. Totodată, 15 la sută reprezintă plângeri pe condiţii­le de concediere sau reducere a personalului, iar şase la sută – pe munca nedeclarată.

Totodată, câte cinci la sută din aceleaşi petiţii se axează pe mo­dul de stabilire a regimului de muncă și pe încheierea contrac­telor individuale de muncă, iar patru la sută – pe probleme de neacordare sau neplată a conce­diilor de odihnă. Alte aproximativ un procent sunt semnale privind comiterea diferitelor încălcări la acordarea, calcularea sau neachi­tarea indemnizațiilor pentru inca­pacitate temporară de muncă și calcularea indemnizației în urma producerii accidentelor de mun­că. În aceeaşi perioadă, inspecto­rii de stat ai muncii au mai exami­nat 224 de sesizări de la autorități publice și persoane juridice şi, în consecinţă, au fost repuse în drepturi 266 de persoane.

Controale planificate şi inopinate

În acelaşi timp, au fost efec­tuate 476 de controale la unități, dintre care 329 planificate şi 147 inopinate, inclusiv 62 în secto­rul public și 85 în cel privat. Din numărul total, 245 de controale au fost efectuate cu deplasarea în teren la agentul economic, iar 231 – din oficiu.

În urma acțiunilor de inspecție, au fost întocmite procese–verbale de control, în care au fost stabilite și consemnate 2730 de încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative din do­meniul raporturilor de muncă.

În contextul monitorizării mo­dului şi a termenelor de achitare a salariilor, au fost efectuate 20 de controale, din care cinci pla­nificate și 15 inopinate, la unități care au acumulat restanţe la plata salariilor în valoare de peste 4,6 mln. de lei către 291 de angajați. Totodată, la patru agenți econo­mici au fost constatate datorii din anii precedenți, de 3,3 mln. de lei față de 173 de angajați.

Drept urmare, inspectorii de muncă au întocmit procese-ver­bale de control, în care au fost stabilite termene de lichidare a restanţelor salariale. De aseme­nea, au fost încheiate 13 proce­se-verbale cu privire la contra­venţie şi înaintate spre examinare instanței de judecată.

Munca „la negru”

În primul trimestru, la şapte agenți economici și 11 angajatori persoane fizice au fost depistate 21 de persoane, inclusiv trei fe­mei şi un minor, care munceau fără forme legale de angajare. În aceste cazuri, inspectorii de mun­că au încheiat procese-verbale cu privire la contravenţie şi le-au înaintat instanței de judecată. Concomitent, cinci persoane au fost repuse în drepturi, acestora fiindu-le legalizate raporturile de muncă.

Pentru contracararea muncii „la negru” şi a practicii de achitare a salariilor „în plic” au fost efec­tuate trei controale planificate în comun cu reprezentanții Ser­viciului Fiscal de Stat. Alte două verificări de acest fel au fost efec­tuate în comun cu reprezentanții Federaţiei Sindicale a Educației și Științei. A mai fost examinată şi o petiție colectivă, care s-a încu­nunat cu repunerea în drepturi a patru persoane.

Şase sesizări privind constata­rea muncii nedeclarate au parve­nit de la inspectorii de poliţie şi au fost examinate.

Accidente de muncă

De la începutul anului, Inspec­toratului de Stat al Muncii i-au fost comunicate 88 de evenimen­te legate de accidentarea lucrăto­rilor în câmpul muncii. În urma lor au avut de suferit 89 de persoane. 13 accidente au avut un sfârșit le­tal.

Inspectorii cu atribuții de control în domeniul siguranței ocupaționale au cercetat trei ac­cidente mortale.

Cercetarea a 70 de accidente soldate cu incapacitate tempora­ră de muncă a 70 de persoane a fost efectuată de comisiile de re­sort de la întreprinderi.