Expert principal responsabil de reglementarea evidenței contabile în BNM

3-5 лет
Стаж работы
Полный день
График работы
Высшее
Образование
Молдова
Страна
Рум, Анг
языки

Atribuțiile secției: - Participarea la procesul de elaborare a cerinţelor metodologice de reglementare a evidenţei contabile în BNM. Obiectivele postului: - Participarea la elaborarea şi realizarea acţiunilor privind adaptarea şi dezvoltarea sistemului informaţional de evidenţă contabilă în BNM Expertul principal pe parcursul îndeplinirii atribuţiilor sale, descrise mai jos, urmăreşte atingerea următoarelor obiective: - eficienţă sporită prin distribuirea optimă a resurselor de timp şi cele la nivel de sistem informaţional; - respectarea SIRF şi cadrului legal în vigoare; - dezvoltare profesională continuă; - creşterea calităţii activităţii. Cerințe minime obligatorii: - Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau evidenţei contabile cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Experienţă de minim 3 ani în în domeniul financiar-bancar sau evidenței contabile; - Cunoștințe și experiență în aplicarea SIRF-urilor, cunoştinţe aferente actelor normative şi legislative ale Republicii Moldova în vigoare în domeniul evidenţei contabile; - Cunoştinţe de operare cu calculatorul la nivel de utilizator şi cunoaşterea medie a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point; - Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române - bine și limbii engleze - la nivel intermediar; - Competențe: Integritate, responsabilitate, profesionalism, orientare către rezultate, perseverență; - Alte abilități și atitudini: de planificare, comunicare, analiză, gestionare eficientă a timpului, spirit de inițiativă și de echipă. Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj: - studii post universitare. Principalele atribuții funcţionale: 1. Elaborarea şi dezvoltarea cadrului metodologic şi normativ aferent reglementării evidenţei contabile în BNM; 2. Acordarea suportului metodologic necesar în organizarea contabilităţii subdiviziunilor corespunzătoare ale BNM; 3. Examinarea practicilor internaţionale în domeniul contabilităţii în băncile centrale; 4. Elaborarea proiectelor regulamentelor, instrucţiunilor şi dispoziţiilor BNM privind problemele aferente contabilităţii; 5. Participarea la examinarea proiectelor de acte normative elaborate de către subdiviziunile BNM şi organele de stat ale Republicii Moldova; 6. Participarea la elaborarea şi realizarea acţiunilor privind adaptarea şi dezvoltarea sistemului informaţional de evidenţă contabilă în BNM. Termen-limită: 02 decembrie 2020. Recomandăm să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs. Bibliografie: - Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu modificările și completările ulterioare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 297-300, art.544 din 30.10.2015); - Legea contabilității nr. 113-XVI din 27.04.2007, cu modificările și completările ulterioare; - Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare; - Standardele internaționale de raportare finaciară. - Regulamentul privind inventarierea nr.60 din 29 mai 2012 (aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.60 din 29 mai 2012, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.166-169 art.953 din 10.08.2012). În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective. Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

pегион Молдова Кишинёв мун.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.

Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane