Expert principal (durată determinată) responsabil de managementul resurselor umane

До 2-х лет
Стаж работы
Полный день
График работы
Высшее
Образование
Молдова
Страна
Рум, Анг
языки

Obiectivul postului Asigurarea unui cadru unitar al organizării și gestiunii proceselor de management a resurselor umane, aliniat la obiectivele strategice ale băncii. Cerințe față de candidați - Studii superioare cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare, în economie, resurse umane, drept sau domenii sociale; - Experiență de muncă în domeniul managementul resurselor umane de cel puţin 1 an; - Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova aferente domeniului de resurse umane; - Cunoaşterea limbii române şi a limbii engleze; - Cunoaşterea computerului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MSWord, Excel şi Power Point; Posedarea următoarelor abilităţi: a) organizatorice, de planificare, de a conduce activitatea în echipă, negociere, comunicare eficientă; b) gândire ordonată și constructivă, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale; c) gândire procesuală și globală; d) capacitatea de a comunica verbal şi în scris, putere de convingere; e) de analiză şi formulare a concluziilor. Manifestarea următoarelor atitudini: receptivitate la idei noi, conduită morală şi profesională înaltă, spirit de iniţiativă, lucru în echipă, disponibilitate la schimbare, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă. Responsabilități - Elaborează, implementează și îmbunătățește procesele și procedurile ce țin de managementul resurselor umane, cum ar fi: angajarea, evidența timpului de muncă, transferul, suspendarea, demisia salariaților; - Pregăteşte documentele Direcţiei pentru predarea lor în arhivă; - Întocmește rapoarte cu privire la datele privind managementul resurselor umane. - Organizează și întocmește documentația aferentă activității de angajare, transfer, demisie şi concediere conform legislaţiei în vigoare; - Întocmeşte proiecte de ordine pentru efectivul personal; - Prelucrează documentele personale ale salariaţilor; - Perfectează proiecte de ordine privind acordarea concediilor: de odihnă anuale, suplimentare, neplătite, de studii şi alte tipuri de ordine legate de concediile respective: rechemarea, prelungirea, suplinirea, sistarea suplinirii; - Perfectează graficul concediilor anuale al salariaţilor BNM şi supraveghează respectarea lui; - Verifică şi înregistrează cererile privind scutirile de impozit la sursa de venit la angajare, schimbările intervenite în domeniu pe parcursul anului de lucru; - Duce evidenţa certificatelor medicale, verificarea şi înregistrarea acestora; - Asigură evidenţa salariaţilor care se află în concedii de maternitate, concedii pentru îngrijirea copiilor până la vârsta de 3- 4 ani, pensionarilor, salariaţilor care au lucrat în zilele de repaus/sărbătoare nelucrătoare și modificările în regimul de muncă; - Pregăteşte răspuns la scrisorile parvenite de la persoane fizice şi juridice, întocmeşte certificate privind funcţia deținută salariaților; - Participă la implementarea proiectelor ce țin de dezvoltarea sistemului integrat de gestiune a resurselor umane; - Consultă și îndrumă salariații în problemele ce ţin de managementul resurselor umane. Termen-limită 5 august 2020. Recomandăm studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs. Bibliografie recomandată - Codul Muncii al Republicii Moldova; - Convenţia colectivă nr. 2 (nivel national) din 9 iulie 2004, cu modificările ulterioare; - Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei. Pentru participarea la concurs, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare și resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați. Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective. Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului. .......................................................................................................................................... Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc). Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei. Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

pегион Молдова Кишинёв мун.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.

Departamentul strategie, organizare și resurse umane