Срок размещения вакансии истёк. Также, возможно, она была скрыта или удалена пользователем.

Expert principal pe perioada determinată responsabil de supravegherea bancară pe teren

2-3 года
Стаж работы
Полный день
График работы
Высшее
Образование
Молдова
Страна
Рум, Анг
языки

Cerințe minime obligatorii 1) Studii şi experienţă: - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Experienţă profesională de cel puțin 2 ani în domeniul financiar-bancar; - Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova; - Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații; - Cunoaşterea limbii române și limbii engleze la nivel avansat; - Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office. 2) Competenţe comportamentale - Gândire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună; - Capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările; - Orientare către performanță; - Cooperare; - Integritate organizațională; - Gândire conceptuală. Principalele atribuții: - Efectuează controale complexe și tematice a activităţii băncilor comerciale din RM, care presupun evaluarea guvernării interne și a procedurilor de control la nivelul băncii și înaintează propuneri conform rezultatelor controalelor; - Participă în cadrul controalelor ca șef de control la băncile mari și medii; - Pregăteşte raportul privind controlul efectuat la bancă și alte materiale aferente, ce urmează a fi înaintate pentru examinare Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei; - Efectuează controlul respectării de către bănci a cerinţelor Legii privind activitatea băncilor, Legii privind societăţile pe acţiuni, precum şi ale altor acte normative în domeniul supravegherii bancare; - Verifică dacă în urma controlului precedent, încălcările/neajunsurile depistate în procesul de evaluare a guvernării interne și a procedurilor de control au fost înlăturate/soluționate; - Examinează corespondența parvenită în cadrul Direcției și pregătește, în limitele competenței Direcției, a răspunsurilor la adresările şi interpelările parvenite.. Termen-limită: - 5 august 2020. În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și instituțiile de învățămînt respective. Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului. Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează: 1. Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoştinţe de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului. De asemenea, se vor testa verbal cunoştinţele de limbă engleză. 2. Test IT (scris) se desfăşoară prin susţinerea unui test (în formă scrisă) în domeniul tehnologiilor informaționale care va include întrebări generale în acest domeniu. Datele privind susţinerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor. Tematica Interviului de selectare: - Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei; - Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova; - Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor. Recomandăm să consultați bibliografia propusă înainte de a aplica la concurs. Bibliografie: - Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995; - Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017; - Legea Societăților pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997; - Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii aprobat prin HCE al BNM nr.146 din 7 iunie 2017; - Ghidul privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP).

pегион Молдова Кишинёв мун.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.