Oferta este expirată, ștearsă sau ascunsă de către utilizator.

Lucru in anglia inginer fara comision /работа в англии инжинер без комиссиона

3 000
salariu, de la
Peste 5 ani
stagiul de muncă
Full time
orarul de lucru
Superioare
învățământul
Chișinău mun.
regiunea
eng
limba

POSTUL INGINER CERINTE CETATENIE UE ( RO sau BG) EXPERIENTA DE MUNCA 5 ANI LIMBA ENGLEZA LA NIVEL DE CONVERSATIE OBLIGATIUNI * Pentru a coordona și de a gestiona operațiunile de producție si a le facilita la Reciclarea Plasticului. * Pentru a se asigura că se respectă toate cerințele legislative, statutare ale Companiei și că țintele și obiectivele sunt îndeplinite în cazul în care nu a depășit. De lucru la instalația de reciclare, să gestioneze și să controleze toate activitățile de șantier și de producție. Lucrează alături de întreținere, logistică și Departamentul de calitate si personal pentru afaceri. * Monitorizarea performanței operaționale și bugetare ale centrului de profit și raportează variații, recomandând măsuri corective în funcție de necesități. * Pentru a păstra o legătură strânsă cu Directorul General pentru a produce rapoarte de producție și de calitate și prognozarea exactă a performanței site-ului. * Menținerea infrastructurii site-ului la standardele companiei și asigurarea unor standarde înalte de menaj. Minimalizarea pierderilor cauzate de repararea daunelor prin cultivarea unui mediu de lucru fără deteriorări. * Asigurarea standardelor de sănătate și siguranță la fața locului sunt în conformitate cu cerințele companiei care să asigure toate procedurile companiei sunt respectate. * Contractor de control și activitatea vizitatorilor pe site-ul pentru a asigura siguranța tuturor. * Raportați toate incidentele, accidentele și plângerile prin metoda aprobată luarea de măsuri pentru a preveni reapariția. * Maximizați, împreună cu autorități de supraveghere, eficiența operațiunii de reciclare și departamentul ca un întreg. * Produce Indicatori Cheie de Performanta, în scopul de a monitoriza continuu și revizuirea funcționării, căutând să îmbunătățească nivelurile de performanță. * Pentru a gestiona și de a dezvolta toți angajații, pentru a maximiza potențialul lor pentru ei înșiși și de afaceri. * Pentru a realiza performanță Opinii anuale și în timp util anuale (PARS) și recenzii anuale de instruire în funcție de necesități. CUNOȘTINȚE Essential KE1 - Cunoștințe vaste și dovedite a deșeurilor și industria de reciclare plastic KE2 - cunoștințe legislative în cadrul industriei deșeurilor Dezirabil Kd1 - Cunostinte de tehnologie de polimeri abilități esențiale SE1 - comunicator la nivel înalt, în scris și oral SE2 - Computer știință de carte, cu capacitatea de a utiliza IT pentru a îmbunătăți performanța operațională - utilizarea MS Office SD1 dezirabilă - Punerea în aplicare a unor noi sisteme și proceduri. EXPERIENŢĂ Esenţial EE1 - experiență de afaceri excelente într-o serie de CALIFICARILE de gestionare a deșeurilor Essential QE1 - permis de conducere activități EE2 - o vastă experiență de management de oameni într-un mare departament la nivel de management EE3 - Lucrul in cadrul unui mediu aglomerat cu multe presiuni de timp impuse Dezirabil QD1 - COTC relevant sau CPC QD2 - IOSH gestionarea în condiții de siguranță. CAZARE £80 PE SAPTAMANA CU SERVICIILE INCLUSE SALARIU Start £12.50-14.50 per hour ORE DE MUNCA 40 ORE PE SAPTAMANA 8 ORE SI MAI MULT 5 ZILE PE SAPTMANA CONCEDIU PLATIT 4 SAPATAMANI PE AN ___________________________________________ ПОЗИЦИЯ ИНЖИНЕР ТРЕБОВАНИЯ ГРАЖДАНСТВО ЕС (РО или БГ) ОПЫТ РАБОТЫ 5 ЛЕТ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК НА УРОВНЕ ОБЩЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ * Для того, чтобы координировать и управлять производственными операциями на объекте вторичной переработки пластмасс. * Для того, чтобы убедиться, что производство соответствует всем законодательным, нормативным и Общественным требованиям и что цели и задачи будут выполнены, если не превышен. Работая на Recycling объекте, управлять и контролировать все виды деятельности на територии производства. Работа бок о бок о техническом обслуживании, логистики и качества отдела кадров и для бизнеса. * Мониторинг оперативной и бюджетные показатели центра прибыли и сообщать об отклонениях, рекомендуя корректирующие действия по мере необходимости. * Для того, чтобы поддерживать тесные контакты с Генеральным директором для производства продукции и качества отчетов и точного прогнозирования производительности сайта. * Поддержание сайта инфраструктуры к стандартам Компании и обеспечение высоких стандартов ведения домашнего хозяйства. Минимизировать потери из-за ремонта повреждений, культивированием неповрежденными рабочее место. * Обеспечение стандартов здоровья и безопасности на территории в соответствии с требованиями компании, обеспечивающих все процедуры компании соблюдались. * Подрядчик Контроль и активность посетителей на сайте, чтобы обеспечить безопасность всех. * Сообщайте обо всех инцидентов, несчастных случаев и жалоб утвержденным методом принимаются меры для предотвращения повторного возникновения. * Максимизация совместно с органами надзора, эффективность операции по утилизации и отдел в целом. * Продукция ключевых показателей эффективности для того, чтобы постоянно контролировать и рассматривать операцию, стремясь повысить уровень производительности. * Для того, чтобы управлять и развивать всех работников, чтобы максимизировать свой потенциал для себя и бизнеса. * Для проведения ежегодных и своевременное выполнение ежегодных обзоров (Pars) и ежегодное обучение обзоры по мере необходимости. ЗНАНИЕ Essential KE1 - Обширный и проверенные знания отходов и пластмассовой промышленности переработки KE2 - законодательные знания в отходы промышленности Желаемое kD1 - Знание технологии полимеров НАВЫКАМ Essential SE1 - коммуникатор высокого уровня, письменные и устные SE2 - Компьютерная грамотность с возможностью использования ИТ для повышения эксплуатационных характеристик - использование MS Office Желаемое SD1 - внедрение новых систем и процедур. ОПЫТ существенный EE1 - Отличный опыт ведения бизнеса по целому ряду КВАЛИФИКАЦИЙ управления отходами Essential QE1 - полные водительские права Деятельность ЕЕ2 - Обширный опыт управления людьми в рамках большого отдела управления EE3 уровня - работал в занятой среде с большим количеством времени давления налагается РА.1 - Желаемый Соответствующие COTC или CPC QD2 - IOSH управление безопасно. ПРОЖИВАНИЕ £80 В НЕДЕЛЮ С ВКЛЮЧЕННЫМИ КВИТАНЦИЯМИ ЗАРПЛАТА Start £12,50-14,50 per hour РАБОЧИЕ ЧАСЫ 40 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 8 ЧАСОВ И БОЛЬШЕ 5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК 4 НЕДЕЛИ В ГОД Mun .Chisinau, blvd. Dacia 10А Licenta Seria A MMII nr.045464 Tel.: +373 (022) 99-92-60 Mob.: +373 60432481 e-mail: office@easyjobs.md web: http://www.easyjobs.md skype easyjobs.md

regiune Moldova Chișinău mun.