Срок размещения вакансии истёк. Также, возможно, она была скрыта или удалена пользователем.

Jurisconsult coordonator responsabil de asistență juridică

До 2-х лет
Стаж работы
Полный день
График работы
Высшее
Образование
Кишинёв мун.
Регион
Рум, Анг
языки

Scopul/ atribuțiile Direcției generale asistență juridică: - examinează și avizează sub aspectul legalității actele (proiectele) administrative cu caracter individual emise de Banca Națională în domeniul licențierii/autorizării, reglementării și supravegherii infrastructurilor piețelor financiare, prestatorilor de servicii de plată și emitenților de monedă electronică, precum și în domeniul exercitării atribuțiilor BNM de organ de supraveghere în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; - acordă consultanță și asistența juridică, întocmind avize/opinii juridice/note cu observații, obiecții și propuneri în problemele juridice ce apar în activitatea Băncii Naționale în domeniile infrastructuri ale piețelor financiare, prestarea serviciilor de plată și emiterea monedei electronice, combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, politică monetară și cercetările economice, stabilitate financiară, relații externe și integrare europeană, relațiile de comunicare cu publicul și presa; - întocmește/participă la pregătirea răspunsurilor la petițiile persoanelor juridice și fizice, adresările autorităților publice în problemele ce țin de competența Departamentului Juridic; formulează referințe la acțiunile în judecată împotriva Băncii Naționale, cereri de exercitare a căilor de atac asupra hotărîrilor judecătorești, alte cereri și demersuri în vederea reprezentării şi apărării drepturilor și intereselor legitime ale Băncii Naționale în fața instanțelor de judecată, autorităților publice, persoanelor juridice și fizice, gestionează cauzele de judecată cu participarea BNM; reprezintă Banca Națională în fața autorităților publice, notariale și a persoanelor juridice și fizice în problemele juridice ce țin de competența Băncii Naționale. Obiectivele postului: - Jurisconsultul principal și jurisconsultul coordonator al Direcţiei generale asistență juridică participă la îndeplinirea sarcinilor de asistență juridică în domeniul financiar (politică monetară, reglementare valutară, stabilitate financiară, piețe financiare, sisteme de plăți, activitatea de prestare a serviciilor de plată și emitere de monedă electronică, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, relații externe și integrare europeană, comunicare și presă). Cerințe minime 1. Studii superioare juridice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; 2. Cunoştinţe de operare a calculatorului şi cunoaşterea avansată a aplicaţiiei MS Word; 3. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze; 4. Abilități de consiliere juridică și de întocmire a documentelor juridice (avize, răspunsuri la petiții, referințe etc.). 5. Capacități de a conduce analize, de sinteză și interpretare juridică. 6. Capacitate de lucru în echipă. Principalele atribuții 1. Examinează sub aspectul legalităţii actele cu caracter individual care urmează a fi emise de către Banca Națională (hotărâri, ordonanţe, autorizații, permisiuni, aprobări etc.), precum și formulează puncte de vedere asupra problemelor ce apar în domeniile sisteme de plăți, piețe financiare, stabilitate financiară, combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, politică monetară, cercetări economice, relații externe și integrare europeană, comunicare și presă; 2. Acordă suport la formularea de cereri de chemare în judecată, cereri reconvenţionale, cereri de intervenţie accesorie şi cereri prin care se exercită căile de atac împotriva actelor judecătorești, alte cereri și referințe la cereri, precum și altor acte necesare reprezentării intereselor Băncii Naționale în faţă instanţelor de judecată, autorităţilor publice, altor persoane; 3. Efectuează studii de caz ale problemelor juridice și cercetări pentru fundamentarea actelor elaborate de Direcție; 4. Acordă consultanță juridică primară în domeniile sisteme de plăți, piețe financiare, stabilitate financiară, combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, politică monetară, cercetări economice, relații externe și integrare europeană, comunicare și presă 5. Compilează și menține baza de date a Direcției (note, studii de caz, doctrină, jurisprudență). Termen-limită 26 februarie 2021. În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate vor indica calificările (ex. GPA, etc.) țara și instituțiile de învățămînt respective. Candidaţii selectaţi de BNM vor fi invitaţi pentru participare la probele scrisă şi verbală, care vor include, în principal, subiecte din domeniul activităţii bancare, dreptului administrativ, civil, corporativ. Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului. Bibliografia recomandată: - Constituția Republicii Moldova; - Codul administrativ al Republicii Moldova; - Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei; - Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică; - Legea nr.209/2018 cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară; - Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului; - Legea nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare

pегион Молдова Кишинёв мун.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.