Expert consultant în cadrul Direcției reglementare, licenţierea şi dezvoltarea sistemelor de plăţi

3-5 ani
Stagiul de muncă
Full time
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Chișinău mun.
Regiunea
Rom, Eng
limba

Post vacant: Expert consultant pe perioadă determinată în cadrul Direcţiei reglementarea, licenţierea şi dezvoltarea sistemelor de plăţi Cerințe minime obligatorii: 1.Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniul financiar – economic și/sau juridic cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare; 2. Experiență de minim trei ani în domeniul financiar – economic și/sau juridic; 3. Cunoaşterea legislaţiei bancare, precum şi a celor aferente domeniului sisteme de plăţi; 4. Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point; 5. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat; 6. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, credibilitate, învățare și dezvoltare continuă; 7. Alte abilități și atitudini: - o abilități de comunicare eficientă verbală, în scris și capacitatea de a sintetiza informații și de a face expuneri clare, concise; - o abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil; - o atitudine pozitivă, constructivă, responsabilă, spirit de inițiativă și creativitate, capacitate de lucru în echipă și transfer de cunoștințe, orientare către rezultate. Principalele atribuții 1. Elaborarea şi actualizarea actelor normative ce ţin de reglementarea: activităţii prestatorilor de servicii de plată şi emitenţilor de monedă electronică, prestării serviciilor de plată şi utilizării instrumentelor de plată fără numerar; emiterii şi utilizării monedei electronice şi altor acte normative în vigoare, activității Depozitarului central unic al valorilor mobiliare; activității sistemului automatizat de plăți interbancare (SAPI) și a participanților din cadrul acestuia; 2. Urmărirea sistematică a modificărilor şi completărilor operate la actele normative în vigoare ce au tangență cu domeniul sistemului de plăţi în vederea înaintării propunerilor privind elaborarea sau actualizarea actelor normative ale BNM în domeniul sistemului de plăţi; 3. Colectarea şi sistematizarea informaţiei de referință cu privire la necesitatea actualizării sau elaborării actelor normative cu privire la prestatorii de servicii de plată şi emitenții de monedă electronică, instrumentele de plată fără numerar şi funcţionarea SAPI; 4. Participarea în activitățile procesului de licențiere a prestatorilor de servicii de plată și emitenților de monedă electronică; 5. Participarea la cooperarea cu organismele internaţionale specializate în domeniul sistemelor de plăţi; 6. Elaborează propuneri privind perfecționarea cadrului existent ce ţine de dezvoltarea sistemelor de plăți, serviciilor de plată și instrumentelor de plată, protecția consumatorilor în domeniul prestării serviciilor de plată şi emiterii de monedă electronică; 7. Efectuarea de studii, cercetări în scopul dezvoltării sistemelor și instrumentelor de plată, elaborării propunerilor privind promovarea plăților fără numerar și reducerea numerarului în circulație. . Termen-limită: 13 aprilie 2021. Recomandăm să consultați bibliografia înainte de a fi invitat la concurs: Bibliografie recomandată: - Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei; - Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică; - Legea nr. 234 din 03.10.2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare; - Regulament cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr. 217 din 16.08.2019; - Regulament cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, aprobat prin HCE al BNM nr.179 din 27.06. 2019; - Regulament cu privire la participațiuni în prestatorii de servicii de plată nebancari nr. 159 din 05 iunie 2019; - Regulament cu privire la activitatea de creditare a prestatorilor de servicii de plată nebancari, aprobat prin HCE al BNM nr. 158 din 5 iunie 2019; - Regulament privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță, aprobat prin HCE al BNM nr. 62 din 09.03.2017; - Regulament cu privire la transferul de credit, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08. 2013; - Regulament privind suspendarea operațiunilor, sechestrarea și perceperea în mod incontestabil a mijloacelor bănești din conturile bancare, aprobat prin HCA al BNM nr. 375 din 15.12.2005; - Regulament cu privire la cardurile de plată, aprobat prin HCA al BNM nr.157 din 01.08. 2013. În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective. Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

regiune Moldova Chișinău mun.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.

Departamentul Resurse Umane