Economist consultant responsabil de monitorizarea riscurilor și raportare

3-5 ani
Stagiul de muncă
Full time
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Chișinău mun.
Regiunea
Rom, Eng
limba

Scopul funcției: - Direcția monitorizarea riscurilor și raportare realizează responsabilitățile Departamentului piețe financiare în ce privește monitorizarea și gestionarea riscurilor aferente operațiunilor investiționale și altor operațiuni valutare ale BNM, efectuarea controlului asupra respectării structurii și limitelor pe investiții și operațiuni în cadrul managementului rezervelor valutare; implementarea politicii monetare prin asigurarea unei bune gestionări a regimului rezervelor obligatorii; analiza, raportarea și prognozarea dinamicii unor indicatori ai pieței monetare și valutare; participarea la elaborarea, în limitele competenței Departamentului, a situațiilor financiare ale BNM. Cerințe minime obligatorii: - Studii universitare economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Experiență de muncă în domeniul economico-financiar de cel puțin 3 ani; - Cunoştinţe ale prevederilor legislației bancare autohtone, în special, Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Legea privind activitatea băncilor, Legea privind reglementarea valutară; - Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Office, în special Excel; - Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat. Cunoaşterea unei alte limbi străine reprezintă un avantaj. - Alte abilități și aptitudini: perseverenţă, spirit de inițiativă, cooperare, flexibilitate, responsabilitate, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă. Vor fi apreciate capacitățile analitice și de comunicare scrisă și verbală. - Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj: Experienţă în domeniul financiar-bancar, în special gestionarea riscurilor; - Cunoașterea specificului de tranzacționare pe piața financiară internațională; - Cunoștințe în domeniul statisticii și econometriei. Principalele atribuții: 1. Acordă consultanță colaboratorilor Departamentului piețe financiare în ce privește monitorizarea și gestionarea riscurilor în cadrul procesului de management al rezervelor valutare ale statului; 2. Monitorizarea zilnică a limitelor pe investiţii în dependenţă de: mărimea tranșelor; tipul, durata şi rating-ul instrumentelor investiţionale şi compoziția valutară; pregătirea materialelor informative despre evoluțiile observate. 3. Verificarea respectării structurii şi limitelor de către dealeri pe operaţiunile valutare, operaţiunile pieţei monetare şi operaţiunile pieţei de capital. Raportarea în cazul depistării de încălcări/depășiri managementului superior și propunerea, după caz, a soluțiilor de remediere a situației. 4. Extragerea și asigurarea evidenței zilnice a rating-urilor contrapărților autorizate ale BNM. Elaborarea Notei informative cu privire la modificarea rating-ului în baza rapoartelor agențiilor de rating. 5.Evaluarea performanţei portofoliului de investiţii al BNM, inclusiv performanța față de benchmark. 6. Analiza curentă a situaţiei pe piaţa internaţională cu privire la riscul de țară și de contrapartidă și prezentarea informației aferente Comitetul de investiții al BNM, Conducerii şi altor subdiviziuni ale BNM. 7. Perfectarea următoarelor rapoarte: - Notă informativă lunară pentru Comitetul executiv al BNM privind gestionarea rezervelor valutare (performanța portofoliilor de investiții, evoluția structurii valutare și a tranșelor, evoluția investițiilor în baza rating-urilor, riscul de piață etc.); - Date statistice cu privire la rulajele săptămânale înregistrate pe piața valutară locală, operațiunile de schimb valutar între băncile licențiate și nerezidenți, starea conturilor valutare ale Ministerului Finanțelor al RM; - Comunicatul de presă privind evoluţia activelor oficiale de rezervă, rapoarte privind piaţa valutară a RM fără numerar şi activitatea BNM pe piaţa valutară pentru a fi plasate pe pagina-web oficială a BNM; - Rapoarte zilnice privind: evoluția portofoliului de depozite al BNM, respectarea limitelor pe investiții,dinamica activelor oficiale de rezervă în urma modificării cursului oficial al valutelor străine în raport cu dolarul SUA și rulajelor pe conturi; - Tabele generalizatoare și rapoarte analitice privind vânzările și cumpărările valutei străine pe piața interbancară, operațiunile cu clienții și tranzacțiile BNM cu compilarea lor ulterioară în tabele zilnice, săptămânale, lunare și anuale, precum și raportarea lunară către FMI; - Informația privind structura rezervelor valutare ale BNM conform indicațiilor metodologice ale FMI; - Informația privind repartizarea pe țări a valorilor mobiliare în valuta străină, deținute de BNM; - Calculul rezervelor internaționale și lichidității în valută străină conform indicațiilor metodologice ale FMI; - Compartimentul privind gestionarea rezervelor valutare şi performanța portofoliului de investiții din Raportul anual al BNM. 8. Elaborarea şi actualizarea veniturilor și cheltuielilor monetar-valutare în prognoză. Analiza veniturilor și cheltuielilor înregistrate de facto cu indicarea factorilor ce au determinat evoluția acestora. 9. Elaborarea informației necesare (compartimentul riscuri, repartizarea activelor și pasivelor pe valute, scadențe, rata dobânzii etc., calcule și dezvăluiri aferente SIRF 9) pentru perfectarea Situațiilor financiare ale BNM. 10. Revizuirea anuală sau la necesitate a cadrului de alocare strategică a activelor. Termen-limită: 13 aprilie 2021. În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

regiune Moldova Chișinău mun.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.

Departamentul resurse umane