Oferta este expirată, ștearsă sau ascunsă de către utilizator.

Specialist superior Serviciul relații externe și comunicare

5 260 MDL
Salariu, de la
Până la 2 ani
Stagiul de muncă
Full time
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Chișinău mun.
Regiunea
Rus, Rom, Eng
limba

1.Scopul și sarcinile de bază: Scopul general al funcției: Dezvoltarea relațiilor de cooperare internațională/națională cu partenerii de dezvoltare și organizațiile omoloage precum și atragerea proiectelor de asistență tehnică. Sarcinile de bază: 1) Efectuarea activităţilor de coordonare referitor la ofertele pentru constituirea programelor de colaborări internaţionale. 2) Analizarea documentelor elaborate de organizațiile internaționale, la care Republica Moldova este parte, având implicații în domeniul subvenționării agriculturii. 3) Organizarea participării reprezentanților Agenţiei în cadrul ședințelor, expoziţiilor, întâlnirilor de lucru, workshop-urilor, tîrgurilor de profil. 3. Condițiile de participare la concurs: conform art.27 din Legea 158/2008. 4. Cerințe specifice pentru participare la concurs: Studii: Superioare, de licență sau echivalente, preferențiabil în domeniul diplomatic, relații internaționale, filolog limbi moderne/limbi străine, drept internațional. Cunoștințe: - Cunoașterea legislației în domeniu; -Cunoașterea dreptului internațional; -Cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice; -Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat; - Abilități de utilizare a computerului. Experiență profesională: Minim 1 an experiență profesională în domeniu, preferință în serviciul public. Abilități: planificare, organizare, control, elaborare a documentelor, comunicare eficientă etc. Atitudini: respect faţă de oameni, diplomaţie, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 6. Documente ce urmează a fi prezentate: - copia buletinului de identitate; - formularul de participare la concurs; - cazierul judiciar (inițial e posibil de prezentat declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale nestinse); - copiile diplomelor și a certificatelor ce confirmă studiile/calificarea; - documente pentru determinarea vechimii în muncă pot servi: carnetul de muncă, pentru perioada de pînă la 28 decembrie 2018, adeverințe semnate de conducătorii care confirmă vechimea în muncă; - documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar. 7. Bibliografia concursului: - Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarul public; - Legea nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale; - Legea integrității nr. 82/2017; - Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural; - HG nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor FNDAMR; - HG nr. 507/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din FNDAMR; - HG nr. 476 din 18.10.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea subvenţiilor pentru îmbunătăţirea nivelului de trai şi de muncă în mediul rural din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural; - HG nr.836 din 18.11.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea de plăţi directe per cap de animal; - HG nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea IP AIPA; Acte normative din domeniul de specialitate: - Acordul de Asociere între Republica Moldova, de pe o parte și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte; -Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al parlamentului și consiliului european din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului; -http://www.coe.int – informaţii generale despre Consiliul Europei; -http://europa.eu.int – informaţii generale despre Uniunea Europeană. 8. Data limită de depunere a dosarului: 02 FEBRUARIE 2021, inclusiv. 9. Modalitatea de depunere: prin poșta, e-mail sau personal (la sediul central al Agenției mun.Chișinău bd.Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et.15). 10. Date de contact: Secretar al Comisiei Violina Budeci Tel: (022) 292-612 E-mail: hr@aipa.gov.md Pentru detalii accesați site-ul: cariere.gov.md

regiune Moldova Chișinău mun. Buiucani