Oferta este expirată, ștearsă sau ascunsă de către utilizator.

Jurisconsult principal responsabil de asistență juridică

2-3 ani
Experiență
Full time
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Chișinău mun.
Regiune
Rom, Eng
limba

Scopul/ atribuțiile Direcției generale asistență juridică: - Examinează și avizează sub aspectul legalității actele (proiectele) administrative cu caracter individual emise de Banca Națională în domeniul licențierii/autorizării, reglementării și supravegherii infrastructurilor piețelor financiare, prestatorilor de servicii de plată și emitenților de monedă electronică, precum și în domeniul exercitării atribuțiilor BNM de organ de supraveghere în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului; - Acordă consultanță și asistența juridică, întocmind avize/opinii juridice/note cu observații, obiecții și propuneri în problemele juridice ce apar în activitatea Băncii Naționale în domeniile infrastructuri ale piețelor financiare, prestarea serviciilor de plată și emiterea monedei electronice, combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, politică monetară și cercetările economice, stabilitate financiară, relații externe și integrare europeană, relațiile de comunicare cu publicul și presa; - Întocmește/participă la pregătirea răspunsurilor la petițiile persoanelor juridice și fizice, adresările autorităților publice în problemele ce țin de competența Departamentului Juridic; formulează referințe la acțiunile în judecată împotriva Băncii Naționale, cereri de exercitare a căilor de atac asupra hotărîrilor judecătorești, alte cereri și demersuri în vederea reprezentării şi apărării drepturilor și intereselor legitime ale Băncii Naționale în fața instanțelor de judecată, autorităților publice, persoanelor juridice și fizice, gestionează cauzele de judecată cu participarea BNM; Reprezintă Banca Națională în fața autorităților publice, notariale și a persoanelor juridice și fizice în problemele juridice ce țin de competența Băncii Naționale. Obiectivele postului: - Jurisconsultul principal și jurisconsultul coordonator al Direcţiei generale asistență juridică participă la îndeplinirea sarcinilor de asistență juridică în domeniul financiar (politică monetară, reglementare valutară, stabilitate financiară, piețe financiare, sisteme de plăți, activitatea de prestare a serviciilor de plată și emitere de monedă electronică, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, relații externe și integrare europeană, comunicare și presă). Cerințe minime - Studii superioare juridice cu media generală pe anii de studii 8,5 sau mai mare; - Experienţă de minim 2 ani în domeniul juridic; - Cunoştinţe de operare a calculatorului şi cunoaşterea avansată a aplicaţiei MS Word. - Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze; - Abilități de consiliere juridică și de întocmire a documentelor juridice (avize, răspunsuri la petiții, referințe etc.). - Capacități de a conduce analize, de sinteză și interpretare juridică. - Capacitate de lucru în echipă. Principalele atribuții - Examinează sub aspectul legalităţii actele cu caracter individual care urmează a fi emise de către Banca Națională (hotărâri, ordonanţe, autorizații, permisiuni, aprobări etc.), precum și formulează puncte de vedere asupra problemelor ce apar în domeniile sisteme de plăți, piețe financiare, stabilitate financiară, combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, politică monetară, cercetări economice, relații externe și integrare europeană, comunicare și presă. - Acordă asistență juridică la elaborarea actelor cu caracter individual ale Băncii Naționale, inclusiv în ce priveşte încadrarea juridică a încălcărilor constatate, aplicarea sancțiunilor și a altor măsuri; - Formulează cereri de chemare în judecată, cereri reconvenţionale, cereri de intervenţie accesorie şi cereri prin care se exercită căile de atac împotriva actelor judecătorești, alte cereri și referințe la cereri, precum și formulează alte acte necesare reprezentării intereselor Băncii Naționale în faţă instanţelor de judecată, autorităţilor publice, altor persoane; Întreprinde acţiuni legate de cunoaşterea, interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor din legislaţia financiară, inclusiv proiecte de cercetare și studii de caz; - Acordă consultanță juridică în domeniile sisteme de plăți, piețe financiare, stabilitate financiară, combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, politică monetară, cercetări economice, relații externe și integrare europeană, comunicare și presă. Termen-limită 17 iulie 2021. În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

regiune Moldova Chișinău mun.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.