Oferta este expirată, ștearsă sau ascunsă de către utilizator.

Economist principal supravegherea bancară pe teren

Până la 2 ani
Experiență
Full time
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Chișinău mun.
Regiune
Rom, Eng
limba

Cerințe minime obligatorii: 1) Studii și experiență: - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Experienţă profesională de cel puțin 1 an în domeniul financiar-bancar; - Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova; - Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații; - Cunoaşterea limbii române și limbii engleze la nivel avansat; - Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office. 2) Competențe comportamentale: - Orientare către performanță; - Comunicare eficientă; - Cooperare; - Integritate organizațională; - Gândire conceptuală. Principalele atribuții: - Evaluează riscul operațional pentru subcategoriile de risc operațional și factorii determinanți de risc asociați fiecărei subcategorii (riscul de conduită, riscul asociat sistemelor – IT și riscul de model); - Efectuează controlul respectării de către bănci a cerinţelor actelor normative în domeniul supravegherii bancare; - Efectuează controale complexe şi tematice a activităţii băncilor legate cu supravegherea bancară şi înaintează propuneri conform rezultatelor controalelor; - Efectuează controlul respectării de către bănci a cerinţelor Legii privind activitatea băncilor, Legii privind societăţile pe acţiuni, precum şi ale altor acte normative în domeniul supravegherii bancare; - Analizează rezultatele controalelor şi propune măsuri de înlăturare a neajunsurilor constatate. Termen-limită: 18 aprilie 2021. În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului. Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează: Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoştinţe de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului. De asemenea, va fi testat verbal cunoştinţele de limbă engleză. Test IT (scris) se desfăşoară prin susţinerea unui test (în formă scrisă) în domeniul tehnologiilor informaționale care va include întrebări generale în acest domeniu. Datele privind susţinerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor. Tematica: Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei; Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova; Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor. Recomandăm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs. Bibliografia: - Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995; - Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017; - Legea Societăților pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997; - Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii, probat prin HCA al BNM nr. 322 din 20.12.2018 - Ghidul privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP)..

regiune Moldova Chișinău mun.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.