Expert principal responsabil de supravegherea bancara din oficiu

2-3 ani
Stagiul de muncă
Full time
Orarul de lucru
Superioare
Învățământul
Chișinău mun.
Regiune
Rom, Eng
limba

Cerințe minime obligatorii pentru candidați: 1) Studii şi experiență: - Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; - Experiență profesională de cel puțin 2 ani în domeniul financiar-bancar - Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova; - Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații; - Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel avansat); - Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office. 2) Competente comportamentale: - Orientare către performanță; - Comunicare eficientă; - Cooperare; - Integritate organizațională; - Gândire conceptuală. Principalele atribuții ale expertului principal al Secției supraveghere din oficiu, Direcția supraveghere din oficiu și transparența acționarilor; - Elaborarea analizelor si rapoartelor asupra situatiei bancii conform prevederilor Ghidului SREP; - Identificarea și supravegherea riscului de credit prin monitorizarea portofoliilor băncilor; - Procesarea, monitorizarea și analiza informației obținute de la bănci sub formă de rapoarte; - Evaluarea situației financiare a băncilor și a sectorului bancar; - Examinarea și analiza rapoartelor auditului extern efectuat în bănci; - Identificarea și evaluarea riscurilor în activitatea băncilor prin monitorizarea lichidității şi valorii depozitelor în baza rapoartelor zilnice prezentate de către bănci; - Evaluarea planurilor de redresare prezentate de bănci. Termenul limita pentru depunerea CV-urilor este: 29 septembrie 2021. În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://bnm.md/ro/content/cv-online, sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică. Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului. Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează: 1) Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoștințe de specialitate și capacitatea de analiză și sinteză a candidatului. De asemenea, se vor testa verbal cunoștințele de limbă engleză. 2) Test IT (scris) se desfășoară prin susținerea unui test (în formă scrisă) în domeniul tehnologiilor informaționale care va include întrebări generale în acest domeniu. Datele privind susținerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare și vor fi comunicate prin e-mail candidaților. TEMATICA - Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei; - Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova; - Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor. BIBLIOGRAFIA - Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995; - Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017 - Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr. 232 din 03.10.2016 - Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011; - Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces - verbal nr. 28 din 08.08.1997; - Ghidul privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP)

regiune Moldova Chișinău mun.

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM), în calitate de bancă centrală a statului, are următoarele domenii de activitate de bază: politica monetară și piețe financiare, stabilitatea financiară, supravegherea băncilor, sisteme de plăţi și operațiuni cu numerar.